Rabu, 27 Juli 2011

NASKAH PROSESI PERPISAHAN ( PATURAY TINEUNG ) SMPN 2 SUKAMANTRI

I. PROSESI SENI UPACAR PATURAY TINEUNG SMPN 2 SUKAMANTRI TAUN PANGAJARAN 2010/2011 DIKAWITAN

Narasi
Embara kabalarea , bewara kanu araya
Kanca baraya nu pada lengah
Sugri pribumi nu pada linggih
Mugia mugi janten uninga
Wirehing dina DINTEN IEU pisan sabtu25 juni 2011
Ku urang sadaya bakal kasakseni
Prosesi paturay tineung kelas salapan oge samena kelas VII sareng VIII
Simkuring saparakanca ti sanggar seni Ngarumat SMPN 2 Sukamatri
sseja Milu jabung tumalapung Icik kibung dina widang seni daerahna
Sasieureun sabeunyeureun Ngiring ngaguar titinggal karuhun.

 Irama beraksen tinggi (sulins naik sampai berhenti....)


II. PROSESI SENI UPACARA ................................................,DI KAWITAN !

 MUSIK BUBUKA
 TARIAN BENDERA
 TARIAN UMBUL – UMBUL

 GENDING CATRIK SAWILET
 TARIAN PAMAYANG
 TARIAN PAYUNG

(NARASI )

GERA LAGUKEN KIDUNG LIWUNG NU PANUHUNG
GERA HARIRINGKEUN KAWIH ASIH TINA ATI
SUGAN TETEG IEU LENGKAH NU REK LUNTA
SUGAN JEMBAR IEU LENGKAH SEJA NAPAK

MUN ISUK BALEBAT NYUNGRAY TI WETAN.
SARANGENGE SUMIRAT DEUI DILANGIT SINDANG SUKAMANTRI
NANGING BOA....SAUKUR JADI KALANGKANG
KALANGKANG DINA EUNTEUNG PANINEUNGAN URANG

MUNGGUH ARI WAKTU
KAPAN JAMPARING ANU MELESAT,
NYEAK NINGALKEUN PATOK DEMI PATIK LALAKON
RACA TAPAKNA JADI PILAR – PILAR KAKELAR
SINDANG PANGANJREKAN URANG GEUS NYANDING NA DIRI
NAPEL NA JIWA JADI WIWITAN URANG SAREREA
ATRA TI BIHARI TUG NEPI KA KIWARI
NGAGURAT TITIS TULIS WIWITAN DIRI
HAMO HOREAN LUNTA SABAB NYA DIDIEU PISAN KATENTREMAN
HIRUP JEUNG HURIPNA URANG DINA WIDANG ILMU PENGETAHUAN

AYEUNA NITIH WANCI NUMUSTARI NINGGANG MANGSA NU SANPURNA
URANG KUDU PISAH ANGGANG PATURAY DINA WIDANG PANGATIKAN
WINAYA ATIKAN DASAR ,MUGA KABIRUYUNGAN

PAMUGA YA JAMUGA MUGA JADI INSAN ANU MULYA
JADI INSAN NU DIRIDHAI KU MANTENA
DINA NITI,NATA ANU MUNGGARAN TANDANG MAKALANGAN
NGEMBAN TUGAS NARATAS DIRI NU UTAMA

TALI BATIN URANG CANGRED BARIS NGANTENG DINA GURAT PANINEUNGAN
DIDIEU AYA BAGJA JEUNG CIMATA,DI DIEU AYA ANU DIJAJAP JEUNG DIJAJAPKEUN
AWOR DINA RINGKANG PILEULEUYAN

NUDIKANTUN WUWUH NGUNGUN,NANGING BAGJA BINARUNG BAGJA
SABAB SIRUNG BARIS RENUNG,BARIS MANGKAK................JADI WAWANGI DILEMAH CAI...........................................
PAMUGA JADI INSAN NUGABATI TUR BABAKTI, SUGIH MUKTI,SEWEU SEWU ELMU ,LOHJIH NAWI.ATIKAN JEUNG PANGATIK TETREM AYEM,MUGA SILIH AJENAN,SILIH ASAH,SILIH ASUH
NGAHIJI SATUJUAN SAPAMIKIRAN ENGGONING NGAHEUYEUK DAYEUH
NGISI KAAMERDEKAAN CIRI BAKTI KA NAGAR


III. LENGSER MAKALANGAN (CARIK KREASI.....)


( NARASI BUBUKA LENGSER )

PUN................SAMPUN.........KAPANGERSA PUPUHU GIRANG PANGATIK
PUN............... SAMPUN KASUGRI ANU SAMI RAWUH
SEPUHNA SISWA SIWI KELAS SALAPAN,ANU SAMI LINGGIH
OGE KASADAYA ANU SAMI HADIR, HAPUNTEN, DI GINGSIR LINGGIH HEULA SAKEDAP
URANG SAMI - SAMI SAKSENI ACARA PATURAY TINEUNG
OGE SAMENA PALAPUTRA URANG SADAYA


POE IEU HAAYU URANGANG SUKA BUNGAH GALUMBIRA
HIBURAN SAAYA – AYA
BARUDAK DIAJAR TANDAK, BARUDAK DIAJAR NGENGKLAK,
HAPUNTEN DINA LEPATNA,KIRANG DINA WIRAHMANA
MAKLUM DIAJAR DADAK – DADAKAN

 MUSIK KREASI .............................(LENGSER MOTEKAT GUGUYON)
 SEMBAH...........................................
NARASI :

PUN SAMPUN KAMAHA AGUNG
KA GUSTI NUMAHA ASIH
GUSTI PAMUNTANGAN PEUTING
GUSTI PAMUNTANGAN BEURANG
SAJATINING PATI HURIP
SAJATINNG KALANGENAN

PUN SAMPUN SAWIGNA ASTU
PARALUN KABUNDER AWUN
KARUMUHUN KA KARUHUN
SEJA AMIT KAMI MIPIT
SEJA MENTA KAMI NGALA
NGUNDER TINEUNG PANASARAN

PUN SAMPUN NGARUMSUM GALUR
MAPAG BEJA MANGSA LAWS,
NAPAK LACAK NA WIYATA
DI LEUMAH SARAKAN SINDANG SUKAMANTRI
NGAJUNGJUNG LUHUNGNA ELMU
KOMARANA PENDIDIKAN

TIMENDI PIPASINIEUN,IMANA PICARITAEUN
URANG NYORANG KATUKAN, URANG JUJUT HIJI-HIJI
NGARAH PUGUH NYA PITUUR,TI BIHARI KA KIWARI
HUNG............. AHUNG...........................5X

IV. (LENGSER NGAMBIL DAN MEMBAGIKAN BOKOR KE PAMAYANG)
 LENGSER MAKALANGAN DEUI
 TARIAN PETUGAS BENDERA DAN TARI KELE ( SYMBOL KASUBURAN )

NARASI

BRAL ANJEUN GEURA MIANG
ANJEUN GEURA NGAPUNG NGAWANG – NGAWANG
MUNG KAHADE ANJEUN SING INGEUT KANA WIWITAN

TILU TAUN LILANA ANJUEN KASIPUH KU ELMU
KAPATRI KUPANGARTI
HAMO ULAH LALI KAPURWA DAKSI


BANDERA SIMBOL NA WIYATA
SINGJADI DASAR KASINUGRAHAN
PAPAYUNG KAPERIBADIAN BANGSANJEUNG NAGARA

BANYU SIMBOL KASUBURAN HAMO LAYU KAPANASAN
NAJAN SAGEUDE SIKI SASAWI PEK GUNAKEUN NUDIPALAR
BISA NYANGSANG NADIRI URANG

 TABUHAN LALAYARAN SAWILET
LAGU :CATRIK SAWILET

CIAMIS

PAKENA GAWE RAHAYU,PAKEUN HEUBEUL JAYA DI BUANA
CIAMIS NATAR UDAGAN,MAPAG MANGSA DATANG
NANJUNG TUR GUMULANG MAHAYUNA KADATUAN
KIWARI NGANCIK BIHARI AYEUNA ,.....................................................
GESAN MAHAYUNA AYUNA KADATUAN

CIAMIS MANJING DINAMIS,CIAMIS MAJANG MANISNA
PANGHAREUPAN PANG WANGUNAN
KUKUH AJEG PRIBADI RAHARJA LEMAH CAI

V. UJANG KASEP MANGGA GEURA TANDANG HIDEP AYEUNA REK DI ISTRENAN
 ( KELAS IX BERJALAN MENUJU ARENA DIIRINGI LAG LALAYARAN....SAPAI PADA ARENA)

VI. KA BAPA PUPUHU GIRANG PANGATIK SMPN 2 SUKAMANTRI DIHATURANAN KAPAYUNVII. UJANG KASEP SUMANGGA SUNGKEUM KA BAPA KALIH KA IBU, KEDALKEUN NAON ANU DISEJA PUNDUT DO’ANA SANGKAN HIDEUP PINANGIH JENG KABAGJAAN DUNYA RAWUH AKHERAT!

 GENDING (LIRIH.........) ILUSTRASI SULING

NARASI:

BAPA,........IBU................,DINTEN IEU ABDI SUMANGGEM
DIPAYUNEUN BAPA SARENG IBU
MUNG SEG MANAH TIAS DI BUKA
NYAKSIAN LAMBE NYARIOS,
BAPA IBU ASA SESAH ABDI NGANTUNKEUN
ASA SESAH KANGGO NGALENGKAH
ABOT KUSONO ,ABOT KUNYAAHNA
ABOT KU KADEUEUH, NETESKEN,KATRESNA,
NGATIK ... NGADIDIK,,TANWANGEN SANES KANTEN

BAPA, IBU,ABDI SADAYA NGARAOS YAKIN
KAHEMAN BAPA KALIH IBU WENING KU ASIH
SARENG KEUBEUK KU KANYAAH, ANU TAYA HIGGANA

BAPA, IBU.............
PILEULEUYAN – PILEULEUYAN, SAPUNYERE PEGAT SIMPAY
PATURAY PATEPANG DEUI

YA ALLAH.....PANGERAN ABDI SADAYA
MUNG DU’A TI BAPA KALIH IBU
HIRUP KUMBUH DI DUNYA SING RAWUH WALATRA
AMIN ...YA ..ALLAH YA...ROBALL ALAHIN


VIII. NARASI GIRANG PANGATIK ( BAPA KEPALA ............................................)

ANAKING ...................................................................
KIWARI NITIH WANCI, KATITIH KATARIK TULIS
AYEUNA ..HIDEP DI KAWAS TAMAT NA MANGSANA

TILU TAUN ANU DITUNGGU
SAWATARA MANGSA ANU DIDAGOAN
KIWARI NGAJADI BUKTI
NGAJANGELEK POE NU HADE
HIDEP MUNGKAS MANGSA DIAJAR TLU TAHUN

PAMUNGKAS KATINEUNG HATE
BRAL ANAKING GEURA LEMPANG
GEURA LEUMPANG MAKALANGAN
GEURA IGEULAN IEU DUNYA
ANU PINUH KU COBAAN


TUH ............... DIDITU
ANU PENTAS................... ANU ITU..................
HIDEUP GEURA BEUBENAH
PETIK PANGARTI, UNDEUR PANGALAMAN
PIKEUN NGAWUJUDKEUN CITA – CITA

BEBER LAYAR TARIK JANGKA
PACUAN ULAH REK POHO
JIMAT JATINNG WALUYA
NGALENGKAH BACA BISMILAH
NYATANDANG BUNARUNG IMAN

RANCAGE MIGAWE PANCEN
DITAMENG LEBER WAWANEN
BATAL WUDU, BATAL SIOLAT ANAKING.......... GAMPANG MALIKNA
BATAL LAMPAH HESE NGUBARANNAN

BRAL.................................. ANAKING
MANUK HIBEUR KUJANGJANNA,
MANUSA HIUP KU AKALNA
BAPA KATUT IBU NGADU’A TIKAANGGANGAN

ANAKING..............
YU..............!SILIH LUBARKEUN DOSA, ANU IKHLAS ................!

KANU BAGEUR..... NYAAH KUBAGEURNA,
KANU BANGOR NYAAH...KUBANGORNA
ARI BODO JEUNG PINTER,
KAPAN ETATEH BANDA MANUSA
BRAL........ANAKING, DIANTEUR KUTEUTEUP DEUDEUH

IX. SUMANGGA NGADEG DEUI TERAS SALIM KA BAPA KALIH IBU AN PANUNGTUNG!!!!!!!!

X. KA PATUGAS ANU NYANDAK IJAZAH SUPADOS KAPAYUN !

XI. KABAPA PANGATIK OGE IBU ...SUMANGGA SANGGAKEUN IJAZAH KA MURANGKALIH WAWAKIL TIKELAS IX. ANU PAMEGET WASTANA ............................................... KELAS ..................................JUMLAH, SARENG ANU ISTRI WASTANA .....................KELAS.........................

XII. KA BAPA OGE IBU GIRANG PANGATIK SUMANGGA TIASA NGANTUNKEUN UIH DEUI KATEMPAT ANU PARANTOS DI SAYOGIKEUN.MUNG SATEUACANA SUMANGGA GEURA KALUARKEUN MANAWI GADUH TUTUNGKUSAN SIMBOL KASADAYA ATIKAN URANG.XIII. ( MELEPAS BURUNG JAPATI SIMBOL PELEPASAN)DAN MENINGGALKAN ARENA.

 GENDING JALAN.................................LIRIH.

XIV. ALHAMDULILAH UJANG KASEP HIDEP GEUS MENANG PANGDU’A TINU JADI SEPUH, BINGAH AMARWATA SUTA , BINGAHNA KAGIRI – GIRI. JUNG ANAKING GEURA LUMAKU UDAG KAHAYANG, TAPI KAHADE ULAH LALI KA TAMPIAN.ISUK JAGANING GETO HIDEUP DIDIEU DIANTI PISAN.

 GENDING PANGANTER PUSPA JALA
LAUGU :NIMANG

ADUH BAPA IBU GURU
KATAMPI KU ASTA KALIH
KASAEAN TI SALIRA
DIPATRINA SANUBARI

PIDU’A ANU DIPUNDUT
PIKEUN PIBEUKEULEUN ABDI
BADE NERAS KEUN SAKOLA
NAWUJUDKEN CITA – CITA

MUGI KERSA WENINGGALIH
NGAHAPUNTEN DOSA ABDI
NUKANTOS NYESAHKEUN PISAN
NGAPING PINUH KASABARAN


XV. MUNG SAKITU NU KAPIHATURPIDANGAN RUNTUYAN ACARA MIANGKEUN KELAS SALAPAN SMPN 2 SUKAMANTRI AHUN PANGAJARA 2008/2009
HATUR NUHUN KANA PERHATOSANANA,BOBOT SAPANON CARANG SAPAKAN
MUGIA JANTEUN MAK’LUM TINA KAKIRANGANNANA
SIHAPUNTEN KANA KALEPATANANA.
WASSALAMU’ALLAIKUM WR.WB.

 GENDING PANUTUP (JIRO.......................................)
 GENDING SAMPALAN ( BUBAR..............................)
 SEULEUNYU SULING
 TUTUP

TAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAT KANG................ (SOK DI COMEN AH)

LALAGUAN

HARIRING NUKUNGSINYANDING (CATRIK TABUKAN 5-2 )

PURNAMA NU KUNGSI LEUNGIT
NGANJANG KABURUAN DEUI
ANU KUNGSI KAPIATI
KIWARI URANG DITEUPANGKEUN DEUI

HARIRING NUKUNGSI NYANDING
AYEUNA DATANGNGAHALEUANG DEUI
HAYU PATAREMA TANGAN
CACAPKEUN MEUNGPEUNG AYA KASEUMPEUTAN

AYEUNA MANGSA NU ENDAH
HAYU URANG SUKA BUNGAH
CAANG BULAN OPATBEULAS
NARAWANGAN ATI BANGBELAS

ANGIN PERIANGAN ( KULU – KULU 2-5 )

SENGIT ANGIB PERIANGAAN
NGUSAPAN EUMBUN – EUMBUNAN
DUUUUH EUMBUN – EUMBUNAN
HAAR – HAWAR REUREUNDAHAN NGAHARIRING
AYUN AMBING – AYUN AMBING

SEUNGIT ANGIN KAHIANGAN
SUMEUREP NAA LEULEUMBUTAN
DUUUUUUUUUH NA LEULEUMBUTAN
HAWAR – HAWAR RERENDAHAN
AYUN AMBING AYUN AMBING

DEUNGKLEUNG DENGDEK
DEUNGKLEUNG DENGDEK SISI LAMPING
ANU DEWEK ENYA ANU KURING
TANAH WASIAT TANAH DURIAT
ANU MATAK TIBEULAT
NYA RARASAAN


DEUNGKLEUNG DENGDEK
BUAH KOPI SISI LAMPING
ANU DEWEK ENYA ANU KURING
TANAH KATRESNA JADI SARAKAN
ANU TETEP MARENGAN
NYA LEULEUMBUTAN


KULU – KULU ( 2-5)

DEWI SINTA
DEWA – DEWA RAMA
KASASARMAH GAN DI ALAS ROBAN ALAH
MIKA CINTA – MIKA CINTA KASASAMA
HIJI – HIJI DASAR DASAR KABANGSAAN
HIJI DASAR DA KABANGSAAN

PRANG PRING ALA PRANGPRING
BENTANG KUKUS JADI – JADI DUA
NGIRING ABDI NGIRING
NGIRING ABDI NGIRING
AGAN PUPUS DA ABDI BAWA


PRANG PRING ALA PRANGPRING
BENTANG KUKUS JADI – JADI TILU
NGIRING ABDI NGIRING
NGIRING ABDI NGIRING
AGAN PUPUS DA ABDI MILU

GAN ARI MELAK SAGA
MELAAK SAGA PALINTANGAN
GAN ARI BABALEAN
BABALEAN DA PANGALUSNA

GAN ARI SOK SANAJAN
SOK SANAJAN KANTUN NGARAN
GAN ARI KASAEAN
KASEAN DA MOAL MUSNAH

TONG KALEUWEUNG SEUSEUR SIREUM
MENDING NGALA BUBUNDEURAN
ENTONG – ENTONG KEUEUNG
ENTONG – ENTONG SIEUN
MUN NGABELA DABEUBEUNEURAN

1 komentar:

Hapunten... sateu acana ngahaturkeun nuhun tos ngepos iyeu blog nu sae tur mangfaat...

Saleresna upami gaduh mp3 rekaman narasina tiasa di post atanapi di email..!! abdi hoyong Conto Lagamna,,, hapunteun sateu acana, salam patepang

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More